ALV


Evenementgegevens


De vergadering zal plaatsvinden bij Camping Liesbos, Liesdreef 40, 4838 GV Breda. De vergadering begint om 20.30 uur. Je bent vanaf 20.00 uur van harte welkom.

Voorlopige agenda Algemene Leden Vergadering 13 juni 2019

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststelling agenda

4. Goedkeuring verslag Algemene Leden Vergadering 21 juni 2018

5. Aanstelling nieuw bestuurslid Technische zaken
Het bestuur stelt voor Marcel Uitenbroek aan te stellen als bestuurslid Technische zaken.

6. Vaststellen contributie bedragen en begroting seizoen 2019-2020
De begroting ligt ter inzage voorafgaand aan de vergadering.

7. Aanpassing Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement, met hierin de voorgestelde aanpassingen zichtbaar, is als bijlage bij deze e-mail toegevoegd en ligt ter inzage voorafgaand aan de vergadering.

8. Rondvraag

9. Sluiting