Privacyverklaring IJshockeyclub Yeti’s Breda

Wij nemen uw privacy serieus. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

1. ALGEMENE INFORMATIE

 1. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is IJshockeyclub Yeti’s Breda de zo genaamde verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij u een transparant en helder overzicht van:
  1. Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken;
  2. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken;
  3. Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren;
  4. Van welke (sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  5. Welke rechten u heeft op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerkingdoor IJshockeyclub Yeti’s Breda en,
  6. Wat de maatregelen zijn die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

2. WIJ VERWERKEN

2.1. ALGEMEEN

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum 
 4. Adresgegevens
 5. E-mail
 6. Telefoon
 7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 8. Locatiegegevens
 9. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 10. IP-adres
 11. Internetbrowser en apparaat type

2.2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

2.3. NEEM CONTACT OP BIJ HET VERMOEDEN VAN EEN FOUT

 1. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ijshockeyclub-yetis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

3.1. VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN

 1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. U onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven;
 3. U de mogelijkheid te geven om via onze website een toegangskaart aan te schaffen;
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 5. Publiceren van nieuwsberichten en/of vermeldingen op team pagina’s, denk aan namen van spelers, foto’s van spelers, teamfoto’s of foto’s van evenementen;
 6. Het gebruiken van foto’s (ook door derden) voor promotie via website, social media, printed media, promotiematerialen, abri’s, promotieartikelen, vervoersmiddelen, advertenties en advertorials, fototentoonstellingen en alle overige promotiemiddelen voor de vereniging.
 7. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en totslot;
 8. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

3.2. BEWAARTERMIJNEN

 1. IJshockeyclub Yeti’s Breda zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@ijshockeyclub-yetis.nl.

4. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

 1. IJshockeyclub Yeti’s Breda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IJshockeyclub Yeti’s Breda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 2. Gegevens van leden die spelen in de competitie van IJNL, zijn openbaar voor wedstrijdstatistieken. 

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 1. U heeft het recht om:
  1. uw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van IJshockeyclub Yeti’s Breda hebben, stuur dan een verzoek naar info@ijshockeyclub-yetis.nl.
 3. IJshockeyclub Yeti’s Breda wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt IJshockeyclub Yeti’s Breda u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. IJshockeyclub Yeti’s Breda zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt IJshockeyclub Yeti’s Breda u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@ijshockeyclub-yetis.nl.
 2. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsg

7. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL - ENCRYPTIE

 1. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt IJshockeyclub Yeti’s Breda veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
 2. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
 3. IJshockeyclub Yeti’s Breda neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@ijshockeyclub-yetis.nl.

8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

 1. Aangezien IJshockeyclub Yeti’s Breda haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij dit steeds aan u als websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand versienummer.
 2. De huidige versie is 20230629

9. Vragen

 1. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van IJshockeyclub Yeti’s Breda? Neem dan contact op via info@ijshockeyclub-yetis.nl.

×

Winkelwagen